1. INFORMACJE O WARUNKACH KONKURSU

 1. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem konkursu. Jeśli weźmiesz udział w jednym z naszych konkursów, Twój udział będzie podlegać niniejszym warunkom konkursu ( Warunki konkursu ).
 2. O ile nie określono inaczej, promotorem jakiegokolwiek konkursu jest: Snowdonia Cheese Company Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem firmy 4171512 Unit 14, Cefndy Employment Park, Rhyl, LL18 2HJ ( Snowdonia ).
 3. W niniejszych Warunkach Konkursu „ my ” oznacza firmę Snowdonia (i nas i nasza wola będą interpretowane odpowiednio), a „ Ty ” oznacza każdego uczestnika lub potencjalnego uczestnika, który bierze udział w naszych konkursach (i Twoja wola będzie interpretowana odpowiednio).
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Konkursu w dowolnym momencie. Możemy również stworzyć zasady, które będą miały zastosowanie tylko do konkretnego konkursu. Jeśli to zrobimy, udostępnimy Ci szczegółowe zasady konkursu w momencie, w którym powiadomimy Cię o konkursie i zanim zdecydujesz się wziąć udział (na przykład w dowolnym poście w mediach społecznościowych lub ogłoszeniu dotyczącym konkursu). Opublikujemy również szczegółowe zasady konkursu na odpowiedniej stronie konkursu, a także link do niniejszych Warunków konkursu. Wszelkie szczegółowe zasady konkurencji będą uważane za włączone do niniejszych Warunków Konkursu.
 5. Niniejsze Warunki Konkursu należy czytać łącznie z naszymi Warunkami Użytkowania oraz wszelkimi innymi warunkami, o których możemy Cię powiadomić, zanim weźmiesz udział w jakimkolwiek konkursie.
 6. Przystępując do któregokolwiek z naszych konkursów, wyrażasz zgodę na bezwarunkowe związanie się niniejszymi Warunkami Konkursu i ich przestrzeganie.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ

 1. Konkurs jest otwarty tylko dla legalnych mieszkańców Polski
 2. Aby wziąć udział w jakichkolwiek zawodach, musisz mieć co najmniej 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie możesz brać udziału w konkursie, a nawet jeśli weźmiesz udział i wygrasz, nie otrzymasz żadnej nagrody.
 3. Nasze konkursy nie są otwarte dla:
  • Nasi pracownicy;
  • pracownicy naszych agentów lub dostawców; lub
  • członków najbliższych rodzin lub gospodarstw domowych wyżej wymienionych pracowników.
 4. Biorąc udział w jakimkolwiek konkursie, potwierdzasz, że jesteś do tego uprawniony i możesz ubiegać się o jakąkolwiek nagrodę, którą możesz wygrać.

3. JAK WEJŚĆ

 1. Data otwarcia i data zakończenia są określone dla każdego konkursu i zostaną określone w szczegółowych zasadach konkursu i/lub w poście lub ogłoszeniu w mediach społecznościowych, które udostępniamy przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w konkursie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany daty zakończenia konkursu w dowolnym momencie. W konkursie mogą wziąć udział tylko uczestnicy, którzy nadesłali prace przed terminem zakończenia konkursu. Wszystkie zgłoszenia otrzymane po dacie zamknięcia zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 2. Szczegóły dotyczące udziału w konkursie zostaną również określone w szczegółowych zasadach konkursu i/lub w poście lub ogłoszeniu w mediach społecznościowych. O ile nie określono inaczej w szczegółowych zasadach konkursu, w danym okresie promocyjnym obowiązuje limit tylko jednego zgłoszenia na uczestnika.
 3. W przypadku niektórych konkursów zgłoszenia należy zamieszczać na Facebooku, Twitterze lub Instagramie. Do zgłoszenia wymagane jest konto na Facebooku, Twitterze i/lub Instagramie. Musisz być właścicielem konta, z którego otrzymano wpis. W przypadku sporu co do jakiejkolwiek rejestracji lub wpisu, za uczestnika uważa się upoważnionego posiadacza konta użytego do wejścia. Potencjalny zwycięzca może zostać poproszony o okazanie dowodu, że jest autoryzowanym posiadaczem konta dla tego konta. Każdy uczestnik korzystający z wielu kont do przesyłania zgłoszeń zostanie zdyskwalifikowany z konkursu. W przypadku, gdy uczestnik zgłosi kilka zgłoszeń w ciągu jednego dnia, tylko pierwsze zgłoszenie zostanie zaakceptowane.
 4. Nie przyjmujemy wpisów, które są: automatycznie generowane przez komputer; wypełnione przez agentów, osoby trzecie lub zorganizowane grupy; wypełnione luzem; niekompletny; nieczytelny; zmienione, zrekonstruowane, sfałszowane lub przerobione; lub przesłane w inny sposób i nie oryginalne. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały otrzymane z jakiegokolwiek powodu.
 5. Nie ma opłaty startowej i nie jest konieczny zakup, aby wziąć udział w konkursach. Za dostęp do naszej strony internetowej lub do naszych kont w mediach społecznościowych obowiązują standardowe opłaty operatora za transmisję danych lub komunikację.
 6. W celu uzyskania pomocy przy wpisach prosimy o kontakt pod adresem: info@snowdonia-cheese.co.uk.

4. ZGŁASZANIE TREŚCI

 1. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój wpis i jego treść. Przesyłając zgłoszenie (w tym wszelkie materiały towarzyszące), potwierdzasz, że zgłoszenie nie zawiera treści:
  • które mogą naruszać prawa innych stron, w tym patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe, prawa do ochrony danych osobowych, prawa do prywatności lub prawa do wizerunku;
  • które mogą przedstawiać lub identyfikować nieletnich, ich dane osobowe, ich adres lub sposoby kontaktu z nimi;
  • które mają lub wydają się mieć charakter komercyjny, w tym reklamy, sponsoring, nagabywanie, rekomendacje i materiały public relations;
  • to jest fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  • które mogą zawierać wirusy, oprogramowanie szpiegujące lub inne złośliwe aplikacje;
  • które mogą zachęcać, wspierać, pomagać lub doradzać w popełnieniu przestępstwa;
  • których publikacja jest zabroniona przez obowiązujące prawo; lub
  • które mogą być groźne, obraźliwe, nękające, zniesławiające, oszczercze, wulgarne, dyskryminujące, agresywne, obsceniczne lub rasistowskie, etniczne lub w inny sposób niewłaściwe.
 2. W przypadku, gdy konkurs wymaga przesłania, opublikowania lub ponownego opublikowania treści, nie wolno:
  • naruszać jakichkolwiek zasad, wytycznych lub instrukcji, które możemy przekazać w związku z konkursem;
  • zakłócać lub zakłócać przebieg zawodów;
  • angażować się w jakiekolwiek działania, które mogą negatywnie wpłynąć na innych uczestników lub, w przypadku powołania jury, manipulować oceną lub oceną prac konkursowych;
  • dyskredytować nas lub szkodzić naszej dobrej woli lub reputacji;
  • naruszać bezpieczeństwa naszej witryny internetowej lub kont/stron w mediach społecznościowych lub jakichkolwiek używanych systemów promocyjnych lub identyfikować w nich jakiekolwiek luki w zabezpieczeniach;
  • podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani składać fałszywych oświadczeń dotyczących Twojej tożsamości; lub
  • angażować się w jakąkolwiek działalność stanowiącą lub zachęcającą do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo karne, prowadziłoby do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszało obowiązujące prawo, w tym przepisy dotyczące prywatności, zniesławienia, masowej poczty e-mail, spamu, kontroli eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji i fałszywego Reklama.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich obraźliwych, naruszających lub nieodpowiednich postów opublikowanych na stronach mediów społecznościowych i/lub opublikowanych w związku z jakimkolwiek konkursem oraz do wykluczenia osób odpowiedzialnych za takie posty z konkursu i/lub wszelkich przyszłych konkursów.
 4. Każdy post wymagany lub związany z konkursem w mediach społecznościowych, który publikujesz na lub za pośrednictwem swojego konta na Facebooku, Instagramie lub Twitterze, musi zawierać:
  • następujące hashtagi: #ad (które muszą być umieszczone w widocznym miejscu na początku postu); oraz
  • w przypadku, gdy promocja wymaga od uczestników udostępnienia lub ponownego tweetowania naszych postów, wszelkie linki zawarte w oryginalnym poście w mediach społecznościowych opublikowanym przez nas (w celu uniknięcia wątpliwości, w tym link do niniejszych Warunków konkursu) oraz wszelkie hashtagi zawarte w tym poście.
 5. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem swojego konta w mediach społecznościowych, potwierdzasz, że wszystkie tagi powiązane z treścią są prawidłowe.
 6. Każdy uczestnik, który nie oznaczy swojego wpisu zgodnie z niniejszymi Warunkami Konkursu, zostanie automatycznie zdyskwalifikowany, a jego zgłoszenie zostanie uznane za nieważne.

5. WŁASNOŚĆ PRAC KONKURSOWYCH I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie przesłane zgłoszenia (w tym wszelkie materiały towarzyszące) staną się naszą własnością intelektualną w momencie ich otrzymania. Niniejszym przyznajesz nam prawo własności i zrzekasz się wszelkich praw osobistych lub pokrewnych, które możesz mieć w jakimkolwiek zgłoszeniu. Zgadzasz się nie dostarczać żadnego wpisu, w którym jakakolwiek osoba trzecia posiada jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, prawa moralne lub pokrewne do wpisu bez nakazu przeniesienia lub zrzeczenia się tych praw osób trzecich.
 2. Zgadzasz się, że możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, udostępnić Twój wpis (w tym materiały towarzyszące) na naszej stronie internetowej, naszych stronach w mediach społecznościowych i wszelkich innych mediach, znanych lub wymyślonych w przyszłości, oraz w związku z wszelka reklama konkursu.
 3. Zgadzasz się udzielić nam niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej licencji na cały okres wszelkich praw własności intelektualnej i autorskich praw osobistych do zgłoszenia i wszelkich towarzyszących mu materiałów, których nie możesz przypisać, używać, wyświetlać, publikować, przesyłać , kopiować, edytować, zmieniać, przechowywać, zmieniać formatowanie i udzielać sublicencji na wpis i wszelkie towarzyszące mu materiały do ​​takich celów.
 4. Zgadzasz się sporządzić wszelkie takie dokumenty i wykonać takie czynności, jakie mogą być wymagane lub uznane za konieczne w celu nadania pełnej mocy niniejszej Sekcji 5.

6. NAGRODY

 1. Szczegóły dotyczące wszelkich nagród zostaną określone w szczegółowych zasadach konkursu i/lub w poście lub ogłoszeniu w mediach społecznościowych.
 2. Nagrody są takie, jak podano i nie podlegają negocjacjom ani przeniesieniu. O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach Konkursu, żadna nagroda ani jej część nie podlega wymianie na gotówkę. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody inną nagrodą o równej lub większej wartości w przypadku, gdy reklamowana nagroda stanie się z jakiegokolwiek powodu niedostępna.
 3. Wszystkie nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie określonym w regulaminie konkursu.

7. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. W przypadku dowolnego losowania nagród zwycięzca zostanie wybrany losowo w drodze losowania przeprowadzonego przez proces komputerowy i/lub nadzorowanego przez niezależnego arbitra spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych zgodnie z niniejszymi Warunkami Konkursu.
 2. W przypadku każdego konkursu umiejętności, w którym wymagane jest przesłanie nam treści w ramach konkursu, zgłoszenia będą oceniane przez niezależnego sędziego lub panel sędziów, w skład którego wchodzi co najmniej jeden niezależny członek w oparciu o kryteria oceniania opisane w konkretnym regulaminu konkursu i/lub w poście lub ogłoszeniu w mediach społecznościowych. Wyślemy imiona i nazwiska sędziów do każdego, kto wyśle ​​do nas e-mail z prośbą o te informacje w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia konkursu na adres: info@snowdonia-cheese.co.uk.
 3. O ile nie określono inaczej w szczegółowych zasadach konkursu lub w ogłoszeniu o konkursie, zwycięzca lub zwycięzcy zostaną wybrani w ciągu 48 godzin od podanej daty/godziny zakończenia konkursu, a zwycięzcy zostaną powiadomieni w ciągu 7 dni (patrz poniżej).
 4. Konkursy prowadzone na wielu platformach społecznościowych są reprezentatywne tylko dla jednej konkurencji i o ile nie zaznaczono inaczej, zwycięzca będzie tylko jeden.
 5. Nasza decyzja i decyzja jakichkolwiek sędziów jest ostateczna i wiążąca i nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja dotycząca wyników jakiegokolwiek konkursu, z wyjątkiem ze zwycięzcą (zwycięzcami).

8. POWIADOMIENIE I OGŁOSZENIA ZWYCIĘZCY

 1. O ile nie określono inaczej w szczegółowych zasadach konkursu, jeśli wygrasz konkurs, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię bezpośrednio, telefonicznie lub e-mailem, korzystając z danych kontaktowych, które podałeś podczas przesyłania zgłoszenia. Aby odebrać nagrodę, musisz odpowiedzieć na nasze powiadomienie. Jeśli nie możemy się z Tobą skontaktować lub nie odpowiesz w ciągu 14 dni, zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania nagrody innemu uczestnikowi konkursu wybranemu w tym samym procesie i/lub zgodnie z tymi samymi kryteriami.
 2. O nagrodę nie może ubiegać się osoba trzecia w imieniu zwycięzcy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody lub jeśli którykolwiek zwycięzca nie otrzyma nagrody w wyniku podania błędnych danych kontaktowych lub zmiany danych kontaktowych po dacie zamknięcia konkursu.
 3. Udostępnimy informacje, które wskazują, że odbyło się ważne wyróżnienie. Nazwisko i kraj zamieszkania zwycięzców głównych nagród oraz, w stosownych przypadkach, kopie ich zwycięskich zgłoszeń wyślemy do każdego, kto wyśle ​​do nas e-mail z prośbą o te informacje w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia konkursu na adres: info@snowdonia- ser.co.uk. Jeśli nie zgadzasz się na opublikowanie lub udostępnienie któregoś lub całości swojego nazwiska, powiatu i zwycięskiego zgłoszenia, skontaktuj się z nami pod adresem info@snowdonia-cheese.co.uk . W takich okolicznościach nadal możemy przekazać te informacje odpowiedniemu organowi regulacyjnemu (w tym Urzędowi ds. Standardów Reklamy) po otrzymaniu uzasadnionego żądania.
 4. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i wizerunku we wszelkich materiałach reklamowych. Wszelkie dane osobowe dotyczące zwycięzcy lub innych uczestników będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami o ochronie danych i nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody uczestnika.

9. DYSKWALIFIKACJA

 1. Aby zostać ogłoszonym zwycięzcą i ubiegać się o jakąkolwiek nagrodę, musisz przestrzegać i przestrzegać niniejszych Warunków Konkursu.
 2. Jeśli nie spełnisz wszystkich powyższych wymagań w powyższych ramach czasowych lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że naruszyłeś którekolwiek z niniejszych Warunków konkursu, możemy Cię zdyskwalifikować bez żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie, a jeśli jesteś zwycięzcę lub potencjalnego zwycięzcę oraz wybór zwycięzców zastępczych.
 3. Możemy zastosować środki w celu wykrywania i zapobiegania nieuczciwym lub obraźliwym działaniom w związku z jakąkolwiek konkurencją. Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania Cię, bez wcześniejszego powiadomienia i bez odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy, że zaangażowałeś się w nieuczciwe lub obraźliwe działania w związku z konkurencją.

10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane ani administrowane przez Facebook, Twitter i/lub Instagram, ani z nimi powiązane.
 2. Facebook, Twitter i/lub Instagram są niniejszym w pełni zwolnione (przez nas i przez Ciebie) z wszelkiej odpowiedzialności, która może wyniknąć z jakiejkolwiek sprawy związanej z jakąkolwiek konkurencją, a Facebook, Twitter i/lub Instagram nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z Twój udział w jakimkolwiek konkursie lub odebranie nagrody.
 3. Przyjmujesz do wiadomości, że poprzez swoje działania polegające na ponownym tweetowaniu lub ponownym publikowaniu dowolnego postu, Twój post będzie widoczny publicznie i zgadzasz się, że post może być udostępniany przez osoby trzecie w różnych mediach społecznościowych oraz że my i/lub Facebook/Twitter / Instagram (jeśli dotyczy) nie ponosi odpowiedzialności za ponowne publikowanie lub inne wykorzystanie swoich postów przez osoby trzecie.

11. PODATKI

Nagrody mogą stanowić dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie podatki mające zastosowanie do nagród są wyłączną odpowiedzialnością uczestnika. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zgłoszenie nagrody odpowiednim organom podatkowym i zapłacenie wszystkich podatków związanych z nagrodą, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Na nasze żądanie niezwłocznie wypełnisz i prześlesz nam wszystkie formularze podatkowe, zaświadczenia lub upoważnienia, jakie mogą być konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

12. W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYKORZYSTAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

 1. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursów, co jest nam niezbędne do wykonania umowy z Państwem oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, w tym wyłonienia zwycięzców, dostarczenia nagród i opublikowania wyników (jako wymagane przepisami dotyczącymi reklamy).
 2. Przesyłane nam dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności . Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, jak uzyskać dostęp, poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe, jak złożyć skargę dotyczącą potencjalnego naruszenia prywatności oraz jak będziemy postępować z taką skargą.

13. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB USZKODZENIA PONIESIONE PRZEZ CIEBIE

 1. Z zastrzeżeniem 3 poniżej oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się zwolnić i chronić Snowdonię oraz jej spółki zależne, stowarzyszone, dostawców, dystrybutorów, agencje i każdą z ich odpowiednich spółek macierzystych oraz członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agenci (łącznie Strony Zwolnione ) z tytułu wszelkich roszczeń lub przyczyn powództwa, w tym między innymi uszkodzenia lub utraty mienia, wynikających z udziału w jakimkolwiek konkursie lub niemożności wzięcia udziału w jakimkolwiek konkursie.
 2. Z zastrzeżeniem 3 poniżej oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Strony Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • wszelkie nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez Ciebie, błędy w druku lub przez jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie związane lub wykorzystywane w Promocji;
  • wszelkiego rodzaju awarie techniczne, w tym między innymi awarie, przerwy lub rozłączenia linii telefonicznych lub wszelkiego rodzaju awarie sprzętu sieciowego lub oprogramowania, w tym obrażenia lub uszkodzenia konta komputerowego dowolnej osoby wynikające z udziału w niniejszej Promocji lub transkrybowane dane;
  • nieautoryzowana interwencja człowieka lub błąd ludzki, który może wystąpić na dowolnym etapie procesu zgłoszenia lub procesu przyznawania nagrody;
  • błąd techniczny lub ludzki, który może wystąpić przy administrowaniu Promocją lub przetwarzaniu zgłoszeń;
  • spóźnione, zagubione, niemożliwe do dostarczenia, uszkodzone lub skradzione wpisy lub powiadomienia; lub
  • jakiekolwiek obrażenia lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, uczestnictwem w Promocji lub otrzymaniem lub wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek Nagrody. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zostanie potwierdzone, że Twój wpis został błędnie usunięty, zagubiony lub w inny sposób zniszczony lub uszkodzony, jedynym środkiem zaradczym jest inny wpis w Promocji, o ile jest to możliwe.
 3. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu 13 nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Stron zwolnionych za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane ich zaniedbaniem, oszustwem lub świadomym wprowadzeniem w błąd ani żadnej innej odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie jest zabronione przez prawo.

14. INNE WAŻNE WARUNKI

 1. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany konkursu i niniejszych Warunków Konkursu bez powiadomienia w przypadku katastrofy, wojny, zamieszek cywilnych lub wojskowych, siły wyższej lub jakiegokolwiek faktycznego lub przewidywanego naruszenia obowiązującego prawa lub regulacji lub jakiegokolwiek innego zdarzenia poza naszej kontroli.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków konkursu (lub jakiejkolwiek ich części) zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia (lub dowolna ich część) niniejszych Warunków Konkursu pozostaną w pełnej mocy.
 3. Użytkownik nie może dokonać cesji ani delegować niniejszych Warunków konkursu ani żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków. Każda rzekoma cesja będzie nieważna.
 4. Wszelkie konkursy, niniejsze Warunki konkursu oraz wszelkie spory z nich wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Ten wybór prawa nie pozbawia Cię żadnej obowiązkowej ochrony przyznanej na mocy prawa jakiejkolwiek innej części Wielkiej Brytanii, w której mieszkasz.
 5. Strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Ten wybór jurysdykcji nie ogranicza Twojego prawa do wszczęcia postępowania w jakimkolwiek innym sądzie właściwej jurysdykcji, w tym w jakiejkolwiek innej części Wielkiej Brytanii, w której mieszkasz, jeśli i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.